ב״ה

Chitas QuizTuesday, Yud-Gimmel Tammuz

Print Quiz

If you get at least 4 answers correct, you will be entered into the raffle! Getting the Bonus question right gets you a BONUS entry too!

Mazel Tov to Yissachar Loiterstein, who won a gift certificate to a favorite Judaica store!

A big Yasher Koach to those who got ALL SIX answers correct today!

Shaina Kanelsky  • Chana Kanelsky • מרדכי אליהו הכהן יארמוש  • Rosie Wagner  • Blumie Greenberg • Shaina Greenberg • גאלדא קאופמאן • Shraga Charytan CMLA Grade 4 • Lipsidge Kids • Yankel Lewis • Chana Lewis  • Chana Lewis • Levi Wagner • Shmuly Wagner  • שניאור זלמן העכט • Shalom Nissim Herrera • Elisheva Herrera • Mottel Gurevitz • H • שיינא העכט • שמואל שיחי׳ העכט • זעלדא רחל שתחי׳ העכט • מאיר יעקב שיחי׳ העכט • העכט קינדער • מענדל בענדעט • הענא ציפא שתחי׳ העכט • Lipman Wenger • Yosef Yitzchack • Eliezer Wenger • Bracha Mushka Osdoba  • Leibel Kats  • Shneur Zalman Vigler 
  1. What is today's Chumash about?
  2. What did a person do AFTER doing Teshuvah in the time of the Beis Hamikdash?
  3. If Yud-Beis Tamuz is the Chag Hageulah of the Frierdiker Rebbe, why do we also call Yud-Gimmel Tammuz a Chag Hageulah?
  4. What is the last mitzvah in today's Sefer Hamitzvos?
  5. What is the name of the Maamar that the Frierdiker Rebbe gave out for Chassidim to learn when he came out of jail?
  6. BONUS: What is the last word of today's Tanya? (look inside to see the answer!)