ב״ה

Chitas QuizSunday, Yud Elul

Print Quiz

If you get at least 4 answers correct, you will be entered into the raffle! Getting the Bonus question right gets you a BONUS entry too!

Mazel Tov to Yissachar Loiterstein, who won a gift certificate to a favorite Judaica store!

A big Yasher Koach to those who got ALL SIX answers correct today!

Osher Stock • Spritzer Kids  • HUNTER • גאלדא קאופמאן • Nachshon Loiterstein • CHANA FRIED  • Esty M. • Yossibaumgarten  • חנה אבצין • חיה מושקא דובאוו • מנחם מנדל דובאוו • Racheli Greenberg  • Moshe Greisman  • Sarah Moshe • Shaina Rochel Becerra • Shmuly Fischer • Dovy Fischer • Nochum Fischer • Chana Blank • Yitzchak Shemtov  • Miryam Tevel  • זלמן ליפשיץ  • Chanchie Mann • Chana.Antopolsky • חיים אברהם וגנר • Chaya Mushka Labkowski • חיה מושקא בעגון • משה מרדכי בעגון • פייגא בעגון • Leah Kaufman
  1. What mitzvah do we learn in today's Chumash?
  2. What do we start to learn about in today's Tanya?
  3. What do we learn about in today's Hayom Yom?
  4. What is today's mitzvah in Sefer Hamitzvos?
  5. Which kapitel of Tehillim do we add every day in Elul?
  6. BONUS: What is the last word of today's Hayom Yom? (look inside to see the answer!)